Algemene Voorwaarden - Erinn.nu

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1. Erinn Leeuw h/o Erinn-Karakterprofielen, gevestigd te De Goorn, 1648 KC, Pastoor Lemeerstraat 59, met als handelsactiviteit het schrijven van schriftelijke karakteranalyses en het geven van astrologische consulten binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling aan natuurlijke personen en rechtspersonen op basis van de Nine Star Ki. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37143734, hierna aangeduid als “opdrachtnemer”.

2. De wederpartij zijnde een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer, hierna aangeduid als “opdrachtgever”.

Hierna te noemen “partijen”.

3. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen partijen over de aangeboden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk door opdrachtnemer bevestigd aan opdrachtgever na aankoop en zijn verwoord in de algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke offertes, overeenkomsten en levering van diensten en/of goederen alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 – Betaling
Diensten kunnen alleen geboekt en betaald worden via de betaalmodule op de website van opdrachtnemer. De betalingen lopen via de betalingsprovider Mollie (een Payment Service Provider) en verlopen via iDEAL. Aansluitend wordt door opdrachtnemer aan opdrachtgever een elektronische factuur verstrekt.

Artikel 4 – Prijzen
1. De op de offertes en facturen genoemde prijzen bestaan uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de betaling heeft gedaan en de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste eer en geweten uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de overeenkomst op te schorten.

Artikel 6 – Overmacht
1. In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat de opdrachtnemer daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

2. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van de opdrachtnemer kan worden verlangd.

3. Indien de opdrachtnemer bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de opdracht.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van een consult. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

3. Opdrachtgever is behoudens opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende, gevolg- en bedrijfsschade.

Artikel 8 – Geheimhouding
1. De partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is in het kader van de dienst en het aansluitende consult, tenzij de partijen toestemming geven dit te delen op bijvoorbeeld social media.

2. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht op verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 9 – Auteursrechten
1. Op de diensten is het auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan alle materialen die uit hoofde van de diensten worden aangeboden op enige wijze door te gegeven, af te staan, te verkopen aan anderen of publiekelijk te delen. Hiervoor is uitdrukkelijke schriftelijk toestemming vereist, ondertekend door de opdrachtnemer

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de eventuele schade te verhalen op degene die de bepaling verwoordt in lid 1 van dit artikel schendt.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Erinn-Karakterprofielen is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht


Wat is jouw volgende stap?

Schrijf je in en ontvang ongeveer  1 x per 6 weken een Wist-je-datje met daarin antwoorden op lezersvragen, de astrologie podcast en blogs.

Erinn.nu draait op SYS PlatformSYS Platform